OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2017

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.778, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.07.-2017 roku została wydana decyzja nr 5/2017 – znak ZP.6733.2.2017 o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem na działkach gminnych nr ewid. 428/5, 424/1, 424/3 położonych w obrębie geodezyjnym Słowiki w gminie Sieciechów”.

Postępowanie przeprowadzono na wniosek Stowarzyszenie „Słowik”, Słowiki Stare 9, 26-922 Sieciechów .

W związku z powyższym informuje się że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16 w godzinach pracy Urzędu – pokój nr2.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: sołectwo Zajezierze, Urząd Gminy w Sieciechowie, na stronie : www.sieciechow.pl na okres 14 dni tj. od 03.07.2017 r.  do  17.07.2017r.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski