OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2017

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.778, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 06.09.2017 roku została wydana decyzja nr 7/2017 – znak ZP.6733.4.2017 o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170714W na działkach nr ewid. 454, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 440, 441, 442, 433, 434, 435, 438 położonych w obrębie geodezyjnym Zajezierze w gminie Sieciechów".

Postępowanie przeprowadzono na wniosek  Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów.

W związku z powyższym informuje się że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16 w godzinach pracy Urzędu–pokój nr2.  

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: sołectwo Głusiec, Urząd Gminy w Sieciechowie, na stronie : www.sieciechow.pl na okres 14 dni tj. od 06.09.2017 r.  do  20.09.2017r.

Pliki do pobrania