XXXV SESJA RADY GMINY SIECIECHÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Sieciechów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".
2) Obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
3) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
4) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starych Słowikach im. Kazimierza Ośki w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Słowikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starych Słowikach im. Kazimierza Ośki.
5) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zajezierzu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zajezierzu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu.
6) Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Sieciechowie w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie im. Armii Krajowej.
7) Zmian w budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017.
7. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Sieciechów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych za 2016 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Z upoważnienia Wójta serdecznie zapraszam na Naradę Sołecką, która odbędzie się dnia 24 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.
Proponowany jest następujący porządek obrad:
1. Informacja Wójta o bieżących sprawach w Gminie.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kazimierz Mastalerz