Skład Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2015

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych wybranych w wyborach samorządowych.Rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy. Informacja o terminie,miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na jej sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który wraz z podjętymi przez radę gminy uchwałami przechowuje się w urzędzie gminy i ewidencjonuje w rejestrze.

Za pracę radnego przysługuje mu dieta. W obecnej kadencji diety radnych pozostały na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych i wynoszą – radni 300zł miesięcznie, przewodniczący komisji 350zł miesięcznie. Na wniosek Przewodniczącego VII kadencji Rady Gminy Kazimierza Mastalerza – dieta przewodniczącego Rady została zmniejszona z kwoty obowiązującej do tej kadencji1200zł miesięcznie do kwoty 1000zł, a dieta wiceprzewodniczącego Rady podniesiona z kwoty 300zł do kwoty 500zł.

Rada Gminy pracuje w trzech komisjach tematycznych tj. komisji rewizyjnej,komisji ogólnospołecznej i komisji budżetu i gospodarki gminy. Składy osobowe komisji podane są w następnym dziale.

SKŁAD RADY GMINY VII kadencji (lata 2014 - 2018)
 1. Kazimierz Mastalerz – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Zofia Wójcik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 3. Witold Suwała
 4. Mirosław Szewc
 5. Anna Kowalczyk
 6. Marek Drążyk
 7. Daniel Drachal
 8. Paweł Witosław
 9. Agnieszka Ciesielska
 10. Jarosław Balcerek
 11. Grażyna Jasik
 12. Marek Chołuj
 13. Sylwia Komorek
 14. Mirosław Pułka
 15. Stanisław Potyra