WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY SIECIECHÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2017

Wójt Gminy Sieciechów działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 446 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1271, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży.

1. Nieruchomość położona w obrębie Zajezierze – ark.3, gm. Sieciechów składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 462/2 o powierzchni 0,2626ha
• Teren przedmiotowej nieruchomości nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieciechów zatwierdzeni uchwałą Nr XVI/91/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku Rady Gminy Sieciechów określa przeznaczenie w/w terenu : tereny zabudowy zagrodowej".
W rejestrze ewidencji gruntów widnieje zapis RIIIa. Działka ma kształt czworokąta, teren płaski, posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, telefonicznej. W sąsiedztwie działki – tereny rolne, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
• Prawo własności nieruchomości uregulowane jest w księdze wieczystej nr RA1K/00048668/6
- wartość rynkowa nieruchomości wynosi 62 400 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych)

2. Nieruchomość położona w obrębie Zajezierze – ark.2 , gm. Sieciechów składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 133 o powierzchni 0,1557ha
• Teren przedmiotowych nieruchomości nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieciechów zatwierdzeni uchwałą Nr XVI/91/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku Rady Gminy Sieciechów określa przeznaczenie w/w terenu : Tereny usługowo – mieszkaniowe"
W rejestrze ewidencji gruntów widnieje zapis LzrRIIIa, LzRIIIb.
Działka leży w zasięgu uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. Działka ma kształt czworokąta, jest położona na terenie płaskim z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
• Prawo własności nieruchomości uregulowane jest w księdze wieczystej nr RA1K/00028880/2
- wartość rynkowa nieruchomości wynosi 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

Zgodnie z art.. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami., pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 23 stycznia 2018r.
2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o
nabycie w terminie do 23 styczna 2018r.

Powyższy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sieciechowie na okres 21 dni - od dnia 06.12.2017r. do 28.12.2017r. oraz umieszczony na stronie internetowej www.sieciechow.pl

Sieciechów, dnia 06.12.2017r

Pliki do pobrania