XI SESJA RADY GMINY SIECIECHÓW VIII KADENCJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nr X.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Debata nad „Raportem o stanie gminy".
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sieciechów.
9. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2018 r. oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów.
1) Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów.
2) Odczytanie uchwały Nr Ra.149.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r., oraz uchwały nr Ra.206.2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.
3) Dyskusja.
4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2018 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieciechów.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Kozienickiego.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019.

11) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                              Stanisław Potyra