Urząd Gminy Sieciechów

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIECIECHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

5 października 2017

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Wójt Gminy Sieciechów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Sieciechów lub na rzecz jej mieszkańców do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieciechów.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 02.10.2017 r. do dnia 16.10.2017 r., na formularzu opinii do projektu Programu współpracy.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-22 Sieciechów lub na adres poczty elektronicznej urzad@sieciechow.pl, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów.

Formularz opinii do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieciechów oraz w Urzędzie Gminy Sieciechów ul. Rynek 16 pok. Nr 3.