Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

27 grudnia 2018

W związku z Uchwałą nr IV/25/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 grudnia 2018 roku ulegają  zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lutego 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki  opłaty  za  odpady komunalne:

  • 10,00 zł miesięcznie  od  mieszkańca, gdy odpady  zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 24,00 zł miesięcznie  od  mieszkańca, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości  otrzymają  zawiadomienia o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji  oraz  nowej stawki opłaty.  Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji  i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  podanej  w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Zmianie nie ulegają terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: