Urząd Gminy Sieciechów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

31 stycznia 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego .

Miejsce pracy: Gmina Sieciechów

Forma  zatrudnienia : umowa o pracę na pełen etat

WYMAGANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1). Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

2). Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

3). Do  dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika , pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

4). Ukończenie przed 1 maja 2004 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia

5). Ukończenie do dnia 31 października 2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

6). Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich  na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia rozpoczętych przed 1 maja 2004 r.

WYMAGANIA DODATKOWE

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieciechowie , ul. 11 Listopada 2  osobiście  lub przesyłką pocztową do dnia 8 lutego 2019 r.  z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” .Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy przedstawionych dokumentów  będą zapraszani telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieciechowie
/-/ Henryka Wojewoda