Urząd Gminy Sieciechów

XXVII sesja Rady Gminy Sieciechów

12 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w formie zdalnej.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej i nadzwyczajnej.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami.
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
  8. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2020 r.:

1)     Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu.

2)     Dyskusja

3)     Przyjęcie sprawozdania

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     Obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.

2)     Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku.

3)     Poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

4)     Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5)     Udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Kozienickiego.

6)     Dopłaty  z budżetu  Gminy do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

7)     Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.

8)     Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2020.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

          Stanisław Potyra