Urząd Gminy Sieciechów

XXVIII sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 15.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie ul. 11 Listopada 2.                                                                                      

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2021 r.
1) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i wniosków radnych,
4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
5) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024.
6) Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2021 rok;
2) Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;
3) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r;
4) Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2030"
5) Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021- 2025"
6) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów;
7) Przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
8) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024;
10) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2020 r.
11) Ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adjacenckiej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Na podstawie Art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra