Urząd Gminy Sieciechów

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż z rozbiórką budynków drewnianych znajdujących się na działce nr 756 położonej w Sieciechowie przy ul. Rynek 20.

Cena wywoławcza zostanie ustalona w dniu licytacji. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w Sieciechowie, dz. nr  756 ul. Rynek 20  w dniu 31.03.2023r. o godzinie 1000.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  500,00 zł. (pięćset   złotych)

  1. wadium wnosi się wyłącznie w PLN, numer konta sprzedającego: 42 8736 0006 2007 3712 9671 0004 z dopiskiem: wadium – rozbiórka.
  2. wadium złożone przez oferentów, zwraca się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem,
  3. wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
  4. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu (budynki)  w jego lokalizacji tj.  w obrębie działki nr ew. 756 w Sieciechowie – ul. Rynek 20.

Nabywca jest zobowiązany:

- zawrzeć umowę na oraz wpłacić na konto sprzedającego cenę ustaloną w przetargu w terminie 7 dni,

- na czas prac rozbiórkowych zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas prowadzonych prac rozbiórkowych na nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 30.04.2023r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest rozebrać budynki i usunąć z nieruchomości gminnej,  oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z rozbiórką budynków, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informacje dodatkowe:

Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i uiszczeniu ceny nabycia.

Nabywca otrzyma fakturę VAT.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących przetargu jest: Jacek Bogucki tel. 48 621 60 23 wew.24;  kom. 600 224 495.

 

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Arkadiusz Guba