Urząd Gminy Sieciechów

IX sesja Rady Gminy Sieciechów

25 kwietnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ) zwołuję IX sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej i nadzwyczajnej.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.

8. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy.

1) Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie.

2) Wystąpienie Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Sieciechowie.

9. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i jej Filii w Zajezicrzu w 2018 r.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2018 rok,

2) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,

3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024,

4) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019.

11.  Sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stanisław Potyra