Urząd Gminy Sieciechów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30 maja 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 30.05.2019 roku została wydana decyzja nr 1/2019 - znak ZP.6733.1.2019 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ na działkach gminnych nr ewid. 293, 294 położonych w obrębie Słowiki w gminie Sieciechów".