Urząd Gminy Sieciechów

UWAGA !!! Zmiana nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 16 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 30 8736 0006 2007 3712 9671 0026

Wpłat można dokonywać również jak dotychczas u sołtysów.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Arkadiusz Guba