Urząd Gminy Sieciechów

XXI sesja Rady Gminy Sieciechów

22 maja 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
8. Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2019 rok".
9. Bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie gminy.
10. Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i jej Filii w Zajezierzu w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości.
2) Pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
4) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2020.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Potyra