Urząd Gminy Sieciechów

Ogłoszenie

3 września 2020

„PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej zawiadamia, iż po upływie 30 dni od chwili zamieszczenia tego ogłoszenia tj. od dnia 01 października 2020 r. przystąpi do likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego kat. „D" na linii kolejowej nr 76 w km 2,888 o nr identyfikacyjnym 076 002 888 w ciągu drogi wewnętrznej. Z uwagi na status drogi jako niepublicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. ( Dz. U.2015 poz.1744 z póź. zmian.) istnieje możliwość utworzenia w w/w lokalizacji przejazdu użytku niepublicznego kategorii „F". Osoby zainteresowane zawarciem umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu prosi się o kontakt z Gminą Sieciechów lub z Zakładem Linii Kolejowych w Skarżysku - Kam. Tel. kontaktowy (41) 278 2269."

Pliki do pobrania