Urząd Gminy Sieciechów

XXV sesja Rady Gminy Sieciechów

9 października 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXV sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  15 października 2020 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami.
  6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
  8. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  9. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2020 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     Stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

2)     Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.

3)     Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2020.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Stanisław Potyra