XXXIII SESJA RADY GMINY SIECIECHÓW i NARADA SOŁECKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2017

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Sieciechów na dzień 28 września 2017 r. (czwartek) na godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXI i XXXII nadzwyczajnej
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2017 r.
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.,
2) Dyskusja,
3) Przyjęcie sprawozdania.
7. Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zbycia nieruchomości.
2) Określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieciechów lub jej jednostkom organizacyjnym.
3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023
4) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Z upoważnienia Wójta serdecznie zapraszam na Naradę Sołecką, która odbędzie się dnia 28 września 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.
Proponowany jest następujący porządek obrad:
1. Informacja Wójta o bieżących sprawach w Gminie.
2. Sprawy różne.

 Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mastalerz