Skład Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2018

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych wybranych w wyborach samorządowych.Rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art. 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy. Informacja o terminie,miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na jej sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który wraz z podjętymi przez radę gminy uchwałami przechowuje się w urzędzie gminy i ewidencjonuje w rejestrze.

SKŁAD RADY GMINY VIII kadencji (lata 2018 - 2023)

1. Stanisław Potyra – Przewodniczący Rady Gminy
2. Monika Agnieszka Krawczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Henryk Aleksander Abramczyk
4. Paweł Witosław
5. Barbara Czerska
6. Jadwiga Piórkowska
7. Marek Chołuj
8. Agnieszka Kuś
9. Mirosław Pułka
10. Justyna Pachnia
11. Piotr Jan Bieniarz
12. Anna Kowalczyk
13. Mirosław Szewc
14. Daniel Drachal
15. Ryszard Bogusław Kupis