Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Sieciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sieciechow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • niektóre zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Pachocka, e-mail: urzad@sieciechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 621 60 08 wew.22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy Sieciechów jest zlokalizowany w dwóch budynkach przy ul. Rynek 16 oraz przy ul. 11 Listopada 2 w Sieciechowie.

Do budynków prowadzą schody, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie toalet

Toaleta nie jest przystosowana.

Dostosowanie schodów

Brak wyróżnienia początku i końca schodów poprzez elementy kontrastowe.

Dostosowanie wind

W budynkach nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynkach nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynkach nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu Urzędu Gminy przy ul. Rynek 16 jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczono znakiem P-24. Przy budynku ul. 11 Listopada 2, jedno miejsce parkingowe znajduje się przy budynku od strony ul. Rynek.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Na wniosek osób niepełnosprawnych zapewniono dogodną komunikację - pracownik merytoryczny schodzi do petenta. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące składają pisma w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów lub wysyłają pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź drogą mailową na adres: urzad@sieciechow.pl .

 


- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [PDF]
- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021 r. [PDF]