Jesteś tutaj: Start / GOPS / Uwaga rodzice!

Uwaga rodzice!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2015

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIECIECHOWIE INFORMUJE, ŻE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015R. ROZPOCZNIE SIĘ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016. Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w GOPS od dnia 1 sierpnia 2015r. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne potwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokość należnego podatku za 2014 rok lub oświadczenie;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014rok;
 • nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w 2014roku;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatorem; dowody wpłat alimentów;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • kserokopię Dowodu Osobistego;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego/utraconego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Szczegółowych informacji i wnioski udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań „ JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA".

Autor: Iwona Zapora

Galeria

 • Powiększ zdjęcie